WYBITNY POLAK

Zgłaszanie Kandydata

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ?

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, instytucje, stowarzyszenia, związki polonijne funkcjonujące na terenie danego kraju oraz osoby prywatne.

JAK ZGŁOSIĆ?

1. Przeczytaj Regulamin i wypełnij załączony do niego komplet dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących
  • życiorys z uzasadnieniem zgłoszenia
  • zgoda kandydata na udział w konkursie
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych

 

2. Wypełniony komplet dokumentów powinien zostać dostarczony lub przesłany w podanym terminie na adres wskazany przez Komitet Organizacyjny poszczególnego kraju, który następnie po ocenie formalnej zgłoszeń przekazuje dokumentację do Komisji Ekspertów.

UWAGA: Każde zgłoszenie powinno zawierać życiorys kandydata z wyraźnym wskazaniem osiągnięć predestynujących go do nagrody. W zgłoszeniu należy wskazać co najmniej 5 osób popierających kandydata. Każda z osób popierających podaje swoje: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz składa osobisty podpis w formularzu zgłoszeniowym.

DO KIEDY ZGŁOSIĆ?

Terminy zgłoszeń ustalane są indywidualnie w każdym kraju.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Edycje regionalne.